A Nemzeti Eszközkezelő programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 212/2018. (XI. 20) kormányrendelet értelmében új lakás befogadására november 21-étől már nincs mód. A NET 2019-ben az eddig ismert 36 ezres keretszámon felül is minden olyan szándéknyilatkozatot elbírál majd, amelyet a jelzett napig a hitelező pénzintézet előtt előterjesztettek.
Egy törvényjavaslat (ezt itt olvashatja) alapján az eszközkezelős lakásásokat kedvezményesen megvehetik majd a bérlők. Számos részletszabály azonban még hiányzik.

A Nemzeti Eszközkezelő programja (NET-program)

A Nemzeti Eszközkezelő feladata egy olyan program működtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. A Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja azoknak az adósoknak az otthonát, akik a törvényi feltételeket teljesítik. Ők bérleti díj fejében az otthonukban maradhatnak, a későbbiekben pedig visszavásárolhatják az ingatlant. A Nemzeti Eszközkezelő honlapja itt található, a feltételekről pedig a kék számán (06-40-100-444) lehet telefonon érdeklődni. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a feltételeket és teendőket. A jogszabályok legutóbb 2015. szeptember 9-től módosultak, a feltételek enyhültek. 
 

Kik kerülhetnek a programba?

Azok, akik a törvénybe foglalt feltételeknek megfelelnek. A NET-programhoz mind a deviza, mind a forint alapú jelzálogkölcsön-szerződéssel rendelkező hiteladósok csatlakozhatnak, függetlenül attól, hogy a kölcsön lakásvásárlásra irányul vagy éppen szabad felhasználású. 
 

Résztvevők

A program a három szereplő – adós, hitelező és a Magyar Állam – közös áldozatvállalásán alapul. Ennek keretében:
- a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és bérlőként otthonában maradhat,
- a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott ingatlant,
- a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását
 

Menetrend


1. lépés: A bank levélben értesíti az adóst, ha a rendelkezésére álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az ingatlan megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, és elvi hozzájárulását adja az értékesítéshez. Az adós felkeresi a fiókot és szándéknyilatkozatot tesz. 

vagy:  Az adós a banknál szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a lakóingatlan állam által történő megvásárlását.

2. lépés: A bank a szándéknyilatkozat benyújtásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a törvényi feltételek fennállnak-e és legkésőbb 30 napon belül dönt arról, hogy a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához előzetes elvi hozzájárulását adja. 

3. lépés: A bank jóváhagyja, hogy a tulajdonjog a Magyar Államhoz kerüljön, elfogadja a Nemzeti Eszközkezelő által fizetendő vételárat, lemond a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről. Erről a bank értesíti a Nemzeti Eszközkezelőt.a bank ellenőrzi a feltételeket, hogy a törvényben előírtaknak megfelelnek-e.

4. lépés: A Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja az ingatlant és megköti a korábbi tulajdonossal/adóssal a bérleti szerződést.


 

Az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltételek 2015. szeptember 9-től (mindezeket a hitelszerződés tartalmazza):

1. az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint a budapesti agglomerációban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot;
2. a hitelszerződés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének 25 és 90 százaléka közé esett, a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalás esetén viszont 100 százalék is lehet;
3. a hiteladós a lakáshitel-tartozását 2015. január 1-jén legalább 180 napja nem törlesztette;
4. a hitelszerződést 2013. december 31. előtt kötötték;
5. a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel;
6. a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel.

Az adósra vonatkozó szociális feltételek, amiket neki kell igazolnia:

1. a hiteladós (vagy zálogkötelezett) vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel családi pótlékra jogosult, és lakásfenntartási vagy lakhatási támogatásban részesül, vagy akív korúak ellátására jogosult, illetve a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy az adós/hozzátartozó közfoglalkoztatási jogviszonyban áll; 
2. az 1. ponton kívül jogosult az adós vagy a vele együtt élő hozzátartozója, ha időskorúak járadékában vagy ápolási díjban részesül;
3. az 1. és 2. pontban leírt eseteken kívül az adós vagy a vele együtt élő hozzátartozója saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az  ideiglenes özvegyi nyugdíjat –, szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel. 
4. az 1. és 2. és 3. pontban leírt eseteken kívül  a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül
5. vagy a fenti eseteken kívül az adós, ha nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.


Ha a fentieknek nem felel meg az adós, a NET akkor is megveszi az ingatlant, ha:

1.
az adós állandó lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a fedezetül felajánlott lakóingatlan, és  háztartásának az  egy fogyasztási egységre jutó, az  igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. (Az öregségi nyugdíjminimum 28.500 forint, ennek 250 százaléka 71.250 forint.)

A fogyasztási egységet így kell számolni:
a) az  első nagykorú személy arányszáma 1,0, azzal, hogy a  gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-del növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) a harmadik és minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a  fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a  fogyatékos gyermeket a  c) és d)  pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá
f) az a) és b) pont szerinti arányszám 0,2-del növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

Példa1: 2 szülő és 2 gyermek esetén 3,5 fogyasztási egység jön ki, szorozva 71.250 forinttal, azaz összesen 249.375 forint, ennél nem lehet több az összes jövedelem. 
Példa2:
1 szülő 2 gyermek esetén 2,8 a fogyasztási egység, szorozva 71.250 forinttal, azaz összesen 199.500 forint, ennél nem lehet több az összes jövedelem. 

Fontos: 

A hiteladósnak a megvásárlásra felajánlott ingatlanon kívül nem lehet más lakóingatlanon használati joga.
A hozzátartozó: házastárs vagy élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő

Milyen áron veszi meg a Nemzeti Eszközkezelő az ingatlant a banktól?

Az eredeti hitelszerződésben megállapított forgalmi érték

a) 47%-án, ha a lakóingatlan Budapesten, az agglomerációban vagy megyei jogú városban található,
b) 43%-án, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,
c) 29%-án, ha a lakóingatlan községben található

A NET által fizetett vételár nem haladhatja meg 
a) esetén a 9 millió 400 ezer forintot
b) esetén a 6 millió 450 ezer forintot,
c) esetén a 4 millió 350 ezer forintot. 

Az adós visszavásárlási joga:

Az adós az adásvételi szerződés megkötését követő 6 hónap után, de legkésőbb a 72. hónap utolsó napjáig visszavásárolhatja az otthonát. Ebben az esetben a vételár az az összeg, amit az eszközkezelő fizetett az ingatlanért, jegybanki alapkamattal, az eszközkezelő által az ingatlanra költött értéknövelő beruházások értékével, valamint az eszközkezelő által a bérlő helyett megfizetett kötelezettség összegével növelve. 

Az eszközkezelőnek fizett bérleti díj:

Kormányrendelet szabályozza. A rendelet szerint a fizetendő lakbér alapja a lakóingatlan hitelfelvételkor megállapított forgalmi értékének 1,5 százaléka. Ezt az összeget 12 hónapra elosztva havonta, egyenlő összegekben fizeti meg a bérlő. Egy 15 millió forint forgalmi értékű ingatlant alapul véve a lakbér havonta 18 750 forintot tesz ki. Egy 10 millió forint forgalmi értékű ingatlannál a havi lakbér 12 500 forint lesz.
A fizetendő lakbér évente emelkedik, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációval azonos mértékben.
További cikkek